Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

Kim jesteśmy

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5).

Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Pięćdziesiąt osiem wspólnot Przyjaciół Oblubieńca gromadzi około pięć i pół tysiąca osób rozważających codziennie Słowo Boże i głoszących Ewangelię.

Imię

Imię Wspólnoty wypływa z dwóch biblijnych źródeł:

1) starotestamentalny urząd przyjaciela oblubieńca

2) osoba świętego Jana Chrzciciela, który nazwał się przyjacielem Oblubieńca.

Patron

Naszym mistrzem w życiu duchowym jest św. Jan Chrzciciel. Tak jak On pragniemy iść przed Panem, aby przygotować Mu drogi i Jego ludowi dać poznać zbawienie (por. Łk 1, 76-77).

Wspólnota pragnie stawać się głosem, który pozwoli światu usłyszeć Słowo – żywego Chrystusa. Dlatego całe życie Przyjaciół Oblubieńca ma być podporządkowane Słowu.

Największą radością Wspólnoty jest pełnienie misji św. Jana Chrzciciela, która polega na przyprowadzeniu Kościoła – Oblubienicy – do Chrystusa – Oblubieńca.

Duchowość

Wspólnota jednoczy się wokół Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela i Pana, który jest Oblubieńcem Kościoła i naszym Przyjacielem. To On objawia nam Miłość Boga Ojca, zaprasza do budowania Królestwa Bożego i posyła by iść na cały świat i czynić Mu uczniów z wszystkich narodów.

Od Maryi Królowej Apostołów, Naszej Matki i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji członkowie Wspólnoty pragną uczyć się odpowiadać ufnym „fiat” na Boże zaproszenia.

Kościół – Oblubienica Chrystusa jest naszą Matką i nauczycielką. Wspólnota trwa w relacji głębokiego posłuszeństwa Kościołowi i pragnie szczególnie oddawać się do dyspozycji Jego misji apostolskiej.

Wielkim błogosławieństwem dla Wspólnoty jest doświadczenie modlitwy uwielbienia Boga, w której pragniemy angażować każdego człowieka tak by Bóg był we wszystkim uwielbiony.

Szczególnym rysem duchowości Wspólnoty jest współpraca dla ewangelizacji, której członkowie wspólnoty ucz ą się od św. Wincentego Pallottiego.

Tożsamość

Jesteśmy katolicką wspólnotą, mocno osadzoną w strukturach Kościołów lokalnych. Podstawową przestrzenią naszego życia jest parafia, w której wzrastamy i którą pragniemy ewangelizować.

Wpisujemy się w nurt wspólnot nowej ewangelizacji. Pragniemy umacniać wierzących i poszukiwać tych, którzy porzucili praktyki wiary, prowadząc ich na nowo do Jezusa.

W naszej formacji, bazując na Tradycji Kościoła, próbujemy szukać nowych form życia z Bogiem w zmieniającym się świecie.

Jesteśmy wspólnotą międzypokoleniową, której członkami są ludzie młodzi, dorośli i starsi, samotni i małżonkowie, osoby świeckie i konsekrowane.

Szczególnym rysem naszej tożsamości jest pragnienie współpracy z różnymi rzeczywistościami Kościoła w jednym dziele ewangelizacji.

Charyzmat

Charyzmatem naszej Wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Pragniemy rozwijać się żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca. Naszym pragnieniem jest rozkochiwanie Kościoła – Oblubienicy Chrystusa – w Jezusie – Jedynym Oblubieńcu Kościoła. Uczymy się tego od św. Jana Chrzciciela, przyjaciela Oblubieńca.

Symbole

Duchowość naszej Wspólnoty została zapisana na ikonach i znaku, którymi się posługujemy:

1) Ikona Jezusa Oblubieńca Kościoła

2) Ikona Jana Chrzciciela Przyjaciela Oblubieńca

3) Ikona Maryi Ikony Kościoła

4) Ikona Jezusa z Przyjacielem

Ikona przedstawia dwie postacie: Chrystusa z Ewangelią w ręku oraz św. Menasa, opata i męczennika, trzymającego zwój, najprawdopodobniej z tekstem reguły swego monasteru. Obie postaci mają bardzo podobne twarze i aureole. Chrystus trzyma dłoń na ramieniu opata w geście przyjaźni. Napis na ikonie jest zniszczony i nie jest jednoznaczny, najprawdopodobniej jest to imię opata – św. Menas. Imię nawiązuje do greckiego słowa hypomene, które oznacza wytrwałość i cierpliwość. Ikona wskazuje, kto jest prawdziwym przyjacielem Jezusa: ten, kto trwa do końca w Nim i w Kościele.

5) Krzyż Wspólnoty

Znakiem Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca jest krzyż,w którego centrum znajduje się ikona Jezusa z Przyjacielem.

Krzyż to symbol Jezusa Chrystusa – umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego, Oblubieńca Kościoła i naszego Przyjaciela, którego pragniemy głosić przez świadectwo życia i słowo.

Ikona na krzyżu ma przypominać, że uczeń żyje dzięki ofierze Chrystusa. Wzrasta On mocą Jego krwi. Idzie przed Panem, by przygotować Mu drogi. Jest nierozerwalnie złączonym z krzyżem, ponieważ żyje przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

Źródło

http://przyjacieleoblubienca.pl/

Wiecej informacji:

http://przyjacieleoblubienca.pl/wspolnota/tozsamosc/historia/

http://przyjacieleoblubienca.pl/wspolnota/tozsamosc/zalozyciele/

https://www.facebook.com/Przyj... Generalnym Wspólnoty jest ks. Łukasz Żaba SAC.

Przyjaciele Oblubieńca przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku

Pasterz: ks. Sławomir Piłaszewicz

Administrator: Bożena Sokołowska-Więcko

Wice administrator: Krzysztof Łozowski

Ekonom: Teresa Baranowska

Spotkanie formacyjne: wtorek po Mszy Św. wieczornej o godz. 18.00

Adres: ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 8, 15-174 Białystok

Formacja Członków Wspólnoty opiera się na: 

  • · codziennej medytacji Słowa Bożego; 
  • · spotkaniach modlitewnych odbywających się raz w tygodniu i zawierających w sobie: dzielenie w małej grupie, konferencję i modlitwę; 
  • · uczestnictwu w kursach ewangelizacyjnych i rekolekcjach formacyjnych; 
  • ·    uczestnictwu w życiu sakramentalnym parafii.