Projekt Termomodernizacji


Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

Planowane efekty:

  • Oszczędność zużycia energii.
  • Obniżenie kosztów eksploatacji budynku.
  • Obniżenie kosztów ogrzewania pomieszczeń.
  • Oszczędności wynikające z braku potrzeb wykonywania częstych remontów zarówno wewnątrz jak i zewnątrz budynku, co wpływa na ograniczenie szybkiego niszczenia budynku.
  • Ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego i wykluczenia społecznego.
  • Podniesienie komfortu użytkowania.
  • Wzrost świadomości mieszkańców.
  • Ograniczenie lokalnych zanieczyszczeń powietrza (pyły, benzo[a]piren, NOx) i emisji dwutlenku węgla (CO2) prowadzących do zmian klimatu.
  • Zwiększeniem efektywności energetycznej przyczyni się do spadku tzw. niskiej emisji.
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię z nieodnawialnych źródeł energii

00000000000

NOWE ZAPYTANIE OFERTOWE 

W dniu 01 lipca 2020 zostało ogłoszone zapytanie dotyczące wyboru wykonawcy robót związanych z dokończeniem termomodernizacji budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku tj. budynku kościoła i domu parafialnego. Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało w Bazie konkurencyjności

numer ogłoszenia 1251742

https://bazakonkurencyjnosci.f...

 to kontynuacja realizacji projektu pn „Termomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwie komunalnym.

XXXXXXXXXXX

W związku z ogłoszonym w bazie konkurencyjności zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru wykonawcy na dokończenie robót związanych z termomodernizacją budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku

informuję, iż w dniu 13 lipca 2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się wizja lokalna na terenie budowy.

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia, będą mogli zapoznać się z warunkami lokalnymi oraz zweryfikować stanu istniejący i zakres wykonanych robót.


Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, nie podlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych, realizowanego w ramach zasady konkurencyjności na dokończenie robót budowlanych dotyczących „Termomodernizacji budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku” nr ogłoszenia 1251742 realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

jako najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

MIKABO Marcin Granaszewski ul. Wyspiańskiego 17, 18-100 Łapy

z ceną ofertową brutto 3 006 366,00 PLN

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251742

XXXXXXXXXXX

Z przykrością informujemy, iż w związku z otrzymanym w dniu 03 sierpnia br. od Wykonawcy tj. MIKABO Marcin Granaszewski, ul. Wyspiańskiego 17, 18-100 Łapy, którego oferta została wybrany za najkorzystniejszą, pisma informującego o wycofaniu oferty oraz z uwagi na to, że kolejna oferta na kwotę 4 089 982,47 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj. 3 500 000 zł podjęto decyzję o unieważnieniu zapytania.

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.f...

XXXXXXXXXXX

W dniu 03 sierpnia br., po raz kolejny, zostało ogłoszone zapytanie, którego celem jest wyboru wykonawcy, który podejmie się dokończenia termomodernizacji budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku tj. budynku kościoła i domu parafialnego. 

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257031#

Termomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku” została objęta współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwie komunalnym.

XXXXXXX

XXXXXXXXXXX


Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, nie podlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych, realizowanego w ramach zasady konkurencyjności na dokończenie robót budowlanych dotyczących Termomodernizacji budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku”
nr ogłoszenia 
1257031 realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

jako najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc

15-445 Białystok, Al. J. Piłsudskiego 8/1 lok. 4

z ceną ofertową brutto 3 314 850,00 PLN

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257031#

                                                            XXXXXXXXXXX


17 września br. została podpisana umowa z wykonawcą, Przedsiębiorstwem Budowlanym GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc, 15-445 Białystok, Al. J. Piłsudskiego 8/1 lok. 4, który złożył najkorzystniejszą ofertę na dokończenie robót budowlanych dotyczących Termomodernizacji budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku” realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Do końca września br. planowane jest przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych.  Zgodnie z zawartą umową zakończenie robót planowane jest do końca lipca 2021 r. 

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem

https://archiwum-bazakonkurenc... postępie termomodernizacji informujemy na odrębnej stronie

oooOOOooo

P r o ś b a

Z uwagi na wkład własny Parafii w dzieło termomodernizacji prosimy o jego wsparcie ofiarami na specjalne konto parafialne: Bank Spółdzielczy w Białymstoku - 37 8060 0004 0842 9519 2000 0010
z dopiskiem "termo" lub "darowizna na cele kultu religijnego".

Uwaga!

Wpłaty na termomodernizację kościoła i budynku parafialnego, przelewane na konto parafialne, można odliczyć od dochodu (nie więcej niż 6% dochodu) w zeznaniu podatkowym. Należy podać: "darowizna na cele kultu religijnego".  Odliczenia  można  dokonać  w roku, w  którym przekazano darowiznę

Za otwarte serce i złożone ofiary składamy  serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać!