Projekt Termomodernizacji

02 grudnia 2021 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem termomodernizacji budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku realizowane w ramach projektu pn „Termomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwie komunalnym.

Głównym celem projektu jest poprawa efektowności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynków kościoła oraz parafii pw. Św Maksymiliana Marii Kolbego

Całkowita wartość projektów - 4.688.147,89 PLN 

w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - 3 636 230,37 PLN

W ramach projektu została wykonana termomodernizacja budynków kościoła oraz domu parafialnego
o powierzchni użytkowej budynków 2831,84 m2 w zakresie m.in.:

 • docieplenia ścian zewnętrznych budynków,
 • docieplenia dachu kościoła wraz z wymiana porycia dachowego,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
 • remontu pomieszczenia kotłowni,
 • wymiany instalacji grzejnikowej w budynkach kościoła i domu parafialnego,
 • wykonania instalacji konwektorowej oraz instalacji ogrzewania podłogowego w budynku kościoła;
 • wykonania instalacji wentylacji mechanicznej kościoła górnego,
 • wymiany oświetlenia;
 • wykonania instalacji fotowoltaicznej.

Wykonanie termomodernizacji budynków parafii pozwoli na redukcję kosztów ogrzewania, obniżenie kosztów funkcjonowania oraz zwiększenia oszczędności energii w budynkach parafii. Ponadto dzięki realizacji projektu będzie możliwe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery. 

Dokumentacja fotograficzna - patrz na stronie: Z życia parafii

ooo OOO ooo

A r c h i w a l i a

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

Planowane efekty:

 • Oszczędność zużycia energii.
 • Obniżenie kosztów eksploatacji budynku.
 • Obniżenie kosztów ogrzewania pomieszczeń.
 • Oszczędności wynikające z braku potrzeb wykonywania częstych remontów zarówno wewnątrz jak i zewnątrz budynku, co wpływa na ograniczenie szybkiego niszczenia budynku.
 • Ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego i wykluczenia społecznego.
 • Podniesienie komfortu użytkowania.
 • Wzrost świadomości mieszkańców.
 • Ograniczenie lokalnych zanieczyszczeń powietrza (pyły, benzo[a]piren, NOx) i emisji dwutlenku węgla (CO2) prowadzących do zmian klimatu.
 • Zwiększeniem efektywności energetycznej przyczyni się do spadku tzw. niskiej emisji.
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię z nieodnawialnych źródeł energii

00000000000

NOWE ZAPYTANIE OFERTOWE 

W dniu 01 lipca 2020 zostało ogłoszone zapytanie dotyczące wyboru wykonawcy robót związanych z dokończeniem termomodernizacji budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku tj. budynku kościoła i domu parafialnego. Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało w Bazie konkurencyjności

numer ogłoszenia 1251742

https://bazakonkurencyjnosci.f...

 to kontynuacja realizacji projektu pn „Termomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwie komunalnym.

XXXXXXXXXXX

W związku z ogłoszonym w bazie konkurencyjności zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru wykonawcy na dokończenie robót związanych z termomodernizacją budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku

informuję, iż w dniu 13 lipca 2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się wizja lokalna na terenie budowy.

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia, będą mogli zapoznać się z warunkami lokalnymi oraz zweryfikować stanu istniejący i zakres wykonanych robót.


Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, nie podlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych, realizowanego w ramach zasady konkurencyjności na dokończenie robót budowlanych dotyczących „Termomodernizacji budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku” nr ogłoszenia 1251742 realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

jako najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

MIKABO Marcin Granaszewski ul. Wyspiańskiego 17, 18-100 Łapy

z ceną ofertową brutto 3 006 366,00 PLN

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251742

XXXXXXXXXXX

Z przykrością informujemy, iż w związku z otrzymanym w dniu 03 sierpnia br. od Wykonawcy tj. MIKABO Marcin Granaszewski, ul. Wyspiańskiego 17, 18-100 Łapy, którego oferta została wybrany za najkorzystniejszą, pisma informującego o wycofaniu oferty oraz z uwagi na to, że kolejna oferta na kwotę 4 089 982,47 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj. 3 500 000 zł podjęto decyzję o unieważnieniu zapytania.

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.f...

XXXXXXXXXXX

W dniu 03 sierpnia br., po raz kolejny, zostało ogłoszone zapytanie, którego celem jest wyboru wykonawcy, który podejmie się dokończenia termomodernizacji budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku tj. budynku kościoła i domu parafialnego. 

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257031#

Termomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku” została objęta współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwie komunalnym.

XXXXXXX

XXXXXXXXXXX


Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, nie podlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych, realizowanego w ramach zasady konkurencyjności na dokończenie robót budowlanych dotyczących Termomodernizacji budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku”
nr ogłoszenia 
1257031 realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

jako najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc

15-445 Białystok, Al. J. Piłsudskiego 8/1 lok. 4

z ceną ofertową brutto 3 314 850,00 PLN

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257031#

                                                            XXXXXXXXXXX


17 września br. została podpisana umowa z wykonawcą, Przedsiębiorstwem Budowlanym GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc, 15-445 Białystok, Al. J. Piłsudskiego 8/1 lok. 4, który złożył najkorzystniejszą ofertę na dokończenie robót budowlanych dotyczących Termomodernizacji budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku” realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Do końca września br. planowane jest przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych.  Zgodnie z zawartą umową zakończenie robót planowane jest do końca lipca 2021 r. 

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem

https://archiwum-bazakonkurenc... postępie termomodernizacji informujemy na odrębnej stronie