ODEZWA METROPOLITY BIALOSTOCKIEGO NA ADWENT 2021 ROKU

Umilowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

Dzisiejsza niedziela rozpoczynamy w Kosciele katolickim Adwent. Jest to czas, który ukierunkowuje nasze mysli i serca na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w chwale oraz bezpośrednio przygotowuje do uroczystosci Narodzenia Panskiego. Ten podw6jny charakter Adwentu wskazuje na piln4 potrzeby czuwania w naszym :i:yciu,albowiem na przyjscie Boga trzeba bye zawsze przygotowanym. Do tego wzywa dzisiejsza Ewangelia slowami:,,czuwajcie wiyc i m6dlcie siy w ka:i:dym czasie, abyscie mogli unikn4e tego wszystkiego, co ma nast4pie, i stan4eprzed Synem Czlowieczym" (Lk 21,36).

Potrzeby czujnosci jeszcze pelniej obrazuj4 slowa Jezusa: ,,To rozumiejcie, :i:e gdyby gospodarz wiedzial, o kt6rej godzinie przyjse ma zlodziej, nie pozwolilby wlamae siy do swego domu. Wy te:i: b4dzcie gotowi, gdy:i: o godzinie, kt6rej siy nie domyslacie, Syn Czlowieczy przyjdzie". (Lk 12, 39-40). Takjak gospodarz nie wie, kiedy przyjdzie zlodziej, tak i my nie znamy dnia ani godziny przyjscia Syna Czlowieczego.   Aby nie bylo za p6zno,musimy   bye czujni i odpowiedzialni za swoje :i:ycie.

Do czujnosci wzywa nas tak:i:e obecna sytuacja na granicy polsko-bialoruskiej. Jest to zarazem wezwanie do odpowiedzialnosci za los Ojczyzny, kt6ra jest przecie:i: naszym wsp6lnym domem. Docieraj4cy na wschodnil} granicy migranci s4 ofiarami niedopuszczalnych rozgrywek w polityce miydzynarodowej. Wykorzystywanie ludzkichdramat6w przez strony bialorusk4 do prowadzenia dzialan przeciwko Polsce i Unii Europejskiej nale:i:y stanowczopotypie. Kosci6l katolicki od pocz4tku kryzysu migracyjnego niesie migrantom pomoc w miary swoich mo:i:liwosci, adokonuje siy to przede wszystkim za posrednictwem Caritas Polska i Caritas naszej Archidiecezji. Składam serdecznie podziękowanie żołnierzom Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszom

Straży Granicznej i Policji za pelną oddania i skuteczną ochrony naszych granic. Jednoczesnie proszy o modlitwy zanich oraz ich rodziny, kt6re z niepokojem oczekuj4 powrotu swoich najbli:i:szych do rodzinnych dom6w. Proszy r6wnoczesnie, aby we wszystkich parafiach naszej Archidiecezji w ka:i:d4 niedziely po Mszach sw. byla odmawiana Modlitwa za Ojczyzny ks. Piotra Skargi oraz o dar pokoju i pojednania miydzy narodami. Niech Bog ma Polskę  w swojej opiece.

Na owoce przeżywania Adwentu i prostowanie ścieżek swojego życia na spotkanie z przychodzącym Panem, udzielam pasterskiego błogosławieństwa

                                        Abp Józef Guzdek

                                      Metropolita Białostocki

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. PIOTRA SKARGI

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by - Tobie zawsze wierna - chwałę przynosiła Imieniowi Twojemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 

Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką 
i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.